Doorgaan naar inhoud
Snel & vers geleverd vanaf kwekerij | Betrouwbare & snelle levering | Ook voor zakelijke klanten
Snel & vers geleverd vanaf kwekerij | Betrouwbare & snelle levering | Ook voor zakelijke klanten

Groenconcepten.nu | Algemene voorwaarden

Wij stellen u graag op de hoogte van de algemene voorwaarden van Groenconcepten.nu. Door akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden, is er een overeenkomst tussen ons en u als klant tot stand gekomen. Maar voordat u akkoord gaat met onze algemene voorwaarden, verzoeken wij u vriendelijk de voorwaarden aandachtig door te lezen en kennis te nemen van onze werkwijze. Dat kan vervelende situaties voorkomen. 

Door uw bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings-, garantie-en betalingsvoorwaarden van Groenconcepten.nu akkoord gaat. Voor een afgesloten koopovereenkomst gelden de voorwaarden zoals deze van toepassing waren op de dag van de op de offerte vermelde datum. Indien u vragen heeft over onze algemene voorwaarden, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.  

Algemene voorwaarden

 

Inhoudsopgave: 

Artikel   1 - Definities

Artikel   2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel   3 - Toepasselijkheid

Artikel   4 - Het aanbod/ de offerte 

Artikel   5 - De overeenkomst

Artikel   6 - Herroepingsrecht

Artikel   7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Artikel   8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten                    daarvan

Artikel   9 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 10 - De prijs en de prijswijzigingen

Artikel 11 - Nakoming en extra garantie

Artikel 12 - Levering en uitvoering

Artikel 13 - Milieuaspecten

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 15 - Betaling

Artikel 16 - Niet tijdige betaling

Artikel 17 - Eigendomsvoorbehoud

Artikel 18 - Aansprakelijkheid

Artikel 19 - Klachtenregeling

Artikel 20 - Geschillen

Artikel 21 - Aanvullende of afwijkende bepalingen 

Artikel 1 – Definities: In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
 12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen. 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

In deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven :

 • De onderneming met de handelsnaam "Groenconcepten.nu” en alle onderliggende handelsnamen gevestigd te Moordrecht.
 • De website : De website van Groenconcepten.nu en alle onderliggende pagina's, met uitdrukkelijk uitzondering van de op de website geplaatste links naar andere websites.
 • Product : Het artikel of de artikelen die door het sluiten van de overeenkomst tussen Groenconcepten.nu en de consument binnen een overeengekomen termijn aan de consument  geleverd dient of dienen te worden, en waarvoor de consument de overeengekomen prijs dient te betalen.
 • Consument: Iedere natuurlijke persoon die met Groenconcepten.nu handelt, als bedoeld in boek 7, titel 1, afdeling 9A BW. 

Vestigingsadres: Graspol 7 te 2841 RN Moordrecht

Telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 8.00 tot 18.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 14.00 uur

E-Mail:  info@groenconcepten.nu  en  info@4tuinen.nl

KvK-nummer: H.R. 24360086 | BTW- identificatienummer: NL 094 999 351B01 

Artikel 3 – Toepasselijkheid 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding/ en of offerte, alsmede op iedere overeenkomst tussen Groenconcepten.nu en de consument.
 2. De prijzen in de genoemde aanbiedingen, offerten en/- of bestellingen zijn inclusief BTW tenzij anders vermeld.
 3. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 4. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden. 

Artikel 4 - Het aanbod/ de offerte 

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
 4. De ondernemer behoudt zich, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, het intellectuele eigendom voor op onder andere alle verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en schetsen. Het is de consument verboden materiaal van de ondernemer waarop intellectuele eigendomsrechten berusten op enigerlei wijze te verveelvoudigen, openbaar te maken, te exploiteren of ten toon te stellen zonder toestemming van de ondernemer. Als de opdracht voor uitvoering van de werkzaamheden niet aan de ondernemer wordt verstrekt, zal de offerte, compleet met ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen binnen 14 dagen na datum van de beslissing dan wel na het verstrijken van het aanbod aan de ondernemer retour worden gezonden. Aan de consument is het zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteursrechthebbende niet toegestaan het ontwerp zelf uit te voeren of te doen uitvoeren. Indien schriftelijk, dan wel elektronisch overeengekomen zal de consument de vooraf bekendgemaakte voorbereidings- ontwerp- en/of tekenkosten vergoeden in geval ondernemer wel was uitgenodigd tot het doen van tekenwerk maar hem geen opdracht tot het verrichten van werkzaamheden en/of levering van zaken wordt gegeven. 

Artikel 5 - De overeenkomst 

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding van het aanbod (door de consument) en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Als op verzoek van de consument door Groenconcepten.nu een offerte is uitgebracht, komt de overeenkomst tot stand zodra de consument deze offerte per e-mail heeft geaccepteerd, en Groenconcepten.nu de consument per e-mail een orderbevestiging heeft gestuurd, conform de door de consument geaccepteerde offerte.
 3. Als de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden. Bij bestellingen en/of offertes die de somma van € 10.000, -- te boven gaan komt evenwel nimmer een overeenkomst op afstand tot stand. Ook niet als per abuis Groenconcepten.nu een orderbevestiging heeft gezonden. In dat geval zal aan de consument een door de klant voor akkoord te tekenen orderbevestiging/offerte worden gezonden en zijn uitsluitend van toepassing de daarin opgenomen en de daarbij gevoegde voorwaarden. De consument controleert de orderbevestiging/ offerte op hetgeen is overeengekomen of afgesproken.
 4. Hetgeen in lid 3 van dit artikel is bepaald, is eveneens volledig en onverkort van toepassing bij bestellingen en/of offerten betrekking hebbende op speciaal voor de klant te bestellen en/of op maat te maken producten, met andere woorden op alle producten die niet standaard geleverd kunnen worden, en evenmin als zodanig worden aangeboden. Maatwerk kan niet geannuleerd worden. Producten omschreven als AFM* kunnen niet retour, omdat de bestelling als maatwerk geproduceerd wordt.
 5. Eerst na ontvangst door Groenconcepten.nu van een door de consument voor akkoord getekende ontvangstbevestiging/offerte komt de overeenkomst tot stand.
 6. Als de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Als de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 7. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, en ook van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Als de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 8. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht.
 9. Als de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
 10. De informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 11. De prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand.  

Artikel 6 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping 

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
 3. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
 4. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 5. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
 6. Het recht tot ontbinding van de overeenkomst geldt niet voor producten die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de koper (maatwerkproducten mogen niet retour). 
 1. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 2. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 3. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen. 

Reclamatie

 1. De consument dient bij levering van het product en/of de producten het alsdan geleverde te controleren op zichtbare gebreken, en/of het geleverde met de overeenkomst overeenstemt.
 2. Reclamatie over zichtbare gebreken en/of niet-levering conform de orderbevestiging dienen op straffe van verval van recht uiterlijk binnen 48 uren na levering schriftelijk te geschieden.
 3.  In geval van tijdige reclamatie heeft de consument niet het recht haar betalingsverplichtingen op te schorten.
 4. Alle reclamatie, van welke aard ook, kunnen slechts aanleiding geven tot vervanging van het geleverde, of, indien zulks redelijkerwijs onmogelijk is, tot restitutie van de aankoopsom. 

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1. 

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan 

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige, schriftelijke wijze aan de ondernemer.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
 6. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
 7. Hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
 8. Hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
 9. De ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
 10. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden. 

Artikel 9 - Uitsluiting herroepingsrecht 

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 2. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 3. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument. 

Artikel 10 - De prijs en de prijswijzigingen   

* Let Op. In verband met de huidige (inter)- nationale ontwikkelingen kunnen  prijzen, door stijgende grondstofkosten of transport-(brandstoftoeslag)  tussentijds wijzigen. Dit geldt ook voor reeds betaalde of nog te leveren bestellingen. Bij significante tussentijdse wijzigingen zijn wij helaas genoodzaakt deze prijzen door te berekenen.

 1. Alle bedragen en prijzen, genoemd in offertes en overeenkomsten zijn inclusief btw, tenzij anders vermeld.
 2. De tussentijdse prijswijzigingen, die uit de wet voortvloeien, kunnen worden doorberekend aan de consument.
 3. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
 4. Deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 5. De consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 6. Wijzigingen in de overeenkomst worden, wanneer daaruit een hogere prijs zou volgen, als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit een lagere prijs zou volgen als minderwerk. In een offerte met geldigheidstermijn (vaste offerte) is de geldigheidstermijn in de offerte vermeld. Producten moeten binnen deze geldigheidstermijn worden besteld of geleverd. De vrijblijvende offerte heeft geen geldigheidsduur en bevat ‘richtprijzen’.Tussentijdse prijswijzigingen door, kostenverhogende omstandigheden (o.a. grondstofprijzen) zijn toegestaan.
 7. Afspraken of overeenkomsten met niet tot handelen bevoegde medewerkers of onderaannemers van de ondernemer binden de laatste niet, tenzij hij deze schriftelijk dan wel elektronisch heeft bevestigd. 

Artikel 11 - Nakoming overeenkomst en extra garantie 

 1. Groenconcepten.nu staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. De verplichtingen voortvloeiende uit de garantie strekken nooit verder dan waartoe de leverancier van Groenconcepten.nu en/of de fabrikant van het product en/of de producten gehouden is ingevolge de door die leverancier en/of die fabrikant gehanteerde garantievoorwaarden.
 2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden als de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst. Mocht evenwel door de leverancier c.q. fabrikant een korte garantietermijn in acht worden genomen, geldt die kortere termijn als de tussen de klant en Groenconcepten.nu overeengekomen garantietermijn
 3. Afwijkingen van de geleverde betreffende kleur, slijtvastheid en dergelijke, welke uit technisch oogpunt aanvaardbaar zijn, volgens de geldende gebruikelijke normen, kunnen geen aanleiding vormen tot aanspraak uit hoofde van, noch leiden tot de plicht tot vervanging van het geleverde en/of schadevergoeding.
 4. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 5. De klant verplicht zich kennis te nemen van de bijgeleverde garantievoorwaarden, en is zich ervan bewust dat hij zich verder kan informeren op de website van de leverancier/fabrikant van het product.
 6. De klant zal nimmer een beroep kunnen doen op de garantie wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onjuiste montage, onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Groenconcepten.nu, de klant of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan het product en/of de producten en/of dit product en/of deze producten hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product en/of de producten niet is bestemd. 

Artikel 12 - Levering en uitvoering 

 1. Groenconcepten.nu zal zich inspannen om binnen de aangegeven termijnen te leveren. Echter de in de offerte of op de site genoemde/aangegeven levertermijnen gelden nimmer als fatale termijnen. Groenconcepten.nu is niet aansprakelijk voor welke overschrijding van een levertermijn.
 2. Indien een in de orderbevestiging/website aangegeven levertijd evenwel met meer dan twee maanden wordt overschreden, is de klant gerechtigd de order middels een aangetekend schrijven te annuleren. De klant dient Groenconcepten.nu echter altijd in de gelegenheid te stellen alsnog binnen 10 dagen na de datum van het aangetekend schrijven te leveren.
 3. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 4. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 5. Levering op de Waddeneilanden is ook mogelijk, hiervoor worden transportkosten berekend op aanvraag van de transporteur.
 6. Indien er sprake is van rechtstreekse levering geschiedt levering op het overeengekomen afleveradres, waarbij Groenconcepten.nu de wijze van verzending bepaalt.
 7. Indien de klant niet aanwezig is op de afgesproken dag en het afgesproken tijdstip op het overeengekomen afleveradres, of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk om te komen tot aflevering, word(en) het aangekochte product c.q. de aangekochte producten niet gelost! Het transport wordt dan opnieuw ingepland. De koopsom wordt daardoor vermeerderd met de bijkomende transportkosten, welke zullen zijn voldaan vóór aflevering.
 8. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 5 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 9. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

Artikel 13  Milieuaspecten bij uitvoering van werkzaamheden en/of leveranties 

 1. De ondernemer zal zorgdragen voor een milieu hygiënisch verantwoorde verwijdering van afval en/of reststoffen, die bij uitvoering van de werkzaamheden en/of leveranties vrijkomen. De kosten die hieruit voorvloeien worden in de offerte opgenomen en zijn voor rekening van de consument. Onvoorziene milieuaspecten die zich voordoen nadat de offerte is uitgebracht worden als meerwerk conform artikel 10 lid 4 en 5, bij de consument in rekening gebracht. 

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging 

 1. De consument kan een voor bepaalde tijd gesloten overeenkomst niet tussentijds opzeggen, tenzij voortzetting in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Een overeenkomst voor onbepaalde tijd kan hij met inachtneming van een redelijke termijn opzeggen. 

Artikel 15  Betaling 

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. Indien, in afwijking van hetgeen in lid 2 is bepaald, betaling voorafgaand aan de levering is overeengekomen, dient het verschuldigde bedrag tenminste drie werkdagen voor de overeengekomen leverdatum te zijn bijgeschreven op de bankrekening van Groenconcepten.nu. Bij gebreke waarvan de levering wordt uitgesteld.
 4. Tot de totale koopsom volledig betaald is blijft Groenconcepten.nu volledig eigenaar van de geleverde goederen.
 5. Indien de klant na schriftelijke aanmaning volhardt in de non-betaling, dan wel, na schriftelijke aanmaning, weigert medewerking te verlenen aan alsnog levering op een normale werkdag (binnen normale werktijden) binnen 14 dagen na bedoelde schriftelijke aanmaning, is Groenconcepten.nu, gerechtigd de buitengerechtelijke ontbinding van de overeenkomst in te roepen.
 6. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden. 

Artikel 16  Niet-tijdige betaling 

 1. De consument is in het verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. Dit verzuim wordt niet opgeheven doordat de ondernemer na het verstrijken van die termijn een laatste betalingsherinnering zendt en (daarmee) de opdrachtgever alsnog de gelegenheid geeft om binnen de gestelde termijn na ontvangst van de herinnering te betalen.
 2. Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, is de ondernemer gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de betalingstermijn. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.
 3. Bij niet-tijdige betaling heeft de ondernemer het recht de nakoming van de overeenkomst voor onbepaalde tijd op te schorten.
 4. Alle redelijke kosten, die voorvloeien uit geen of niet-tijdige betaling, komen ten laste van de consument. 

Artikel 17  Eigendomsvoorbehoud 

 1. Alle geleverde zaken blijven eigendom van de ondernemer, zolang deze niet , dan wel niet geheel zijn betaald.
 2. Voor zover het eigendomsvoorbehoud van de ondernemer op de geleverde zaken door natrekking of zaakvorming teniet gaan, vestigt de ondernemer bij voorbaat een bezitloos pandrecht op de natrekkende zaak, respectievelijk de gevormde zaak ten behoeve van de ondernemer, tot zekerheid van al hetgeen de consument, uit welke hoofde dan ook, aan de ondernemer verschuldigd is en zal worden. Indien het geleverde en onlosmakelijk onderdeel uitmaakt van een registergoed kan het recht van hypotheek worden gevestigd. 

Artikel 18  Aansprakelijkheid 

 1. De ondernemer is aansprakelijk voor de aantoonbare schade welke tijdens uitvoering van de overeenkomst aan gebouw en inventaris, personen of eigendommen wordt toegebracht en die te wijten zijn aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van de ondernemer, zijn personeel of zijn eventuele onderaannemers.
 2. Ingeval de overeenkomst geheel of ten dele levering van zaken betreft geldt bij aflevering aan de consument het volgende: indien beschadiging van zaken wordt geconstateerd dient de consument dit op het ontvangstbewijs aan te tekenen. Voor eventuele afwijking in maatvoering of (eventuele) meetfouten kan de ondernemer niet aansprakelijk worden gesteld. Bovendien dient de consument zo snel mogelijk na aflevering bij de ondernemer hiervan melding te maken, bij gebreken waarvan de consument, behoudens het daartoe bepaalde bij de wet, geacht wordt de zaken te accepteren. Als bij aflevering geen gelegenheid bestaat tot controle van de geleverde zaken dient ook dit door de consument op het ontvangstbewijs te worden aangetekend.
 3. Op de consument rust de plicht binnen redelijke grenzen al die maatregelen te treffen die schade (hadden) kunnen voorkomen of beperken.
 4. De ondernemer is met inachtneming van het in dit artikel bepaalde aansprakelijk voor schade ontstaan door/bij uitvoering van de overeenkomst. Hiervoor sluit de ondernemer een aansprakelijkheidsverzekering af voor bedrijven of beroepen.
 5. De ondernemer is niet aansprakelijk als de schade is te wijten aan opzet/schuld/verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van of namens de consument. Schade veroorzaakt door extreme weersomstandigheden of door derden wordt niet vergoed. Geleverde beplanting, welke binnen 3 maanden niet is aangeslagen wordt vervangen met uitzondering van verdroging door nalaten van watergeven, extreme weersomstandigheden of vandalisme.
 6. De consument is tegenover de ondernemer aansprakelijk voor schade die door een aan hem toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt.
 7. De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit verzakking van de bodem/ grond of teelaarde als deze verzakking geen verband houdt met het aanbrengen, de bewerking of verwerking van grond, bodem of teelaarde.
 8. Bij uitvoering van (grond)- werkzaamheden is de ondernemer verplicht om voor aanvang van eventuele (graaf)- werkzaamheden zich te informeren omtrent de aanwezigheid van bekabeling en leidingen.
 9. Wij beroepen ons op kadastrale gegevens en KLIC- meldingen(en). De desbetreffende informatie zal door de ondernemer aan de consument (digitaal) worden verstrekt. Aanvullende informatie m.b.t. wijzigingen, voor zover bekend, zal consument aan ondernemer verstrekken. De ondernemer is, behoudens het daartoe bepaalde in de wet, niet aansprakelijk voor schade aan kabels en leidingen of andere aan het oog onttrokken ondergrondse werken en constructies, nog voor de mogelijke gevolgen van overige schade. De daaruit voortvloeiende meerkosten worden na afloop in rekening gebracht aan de consument.  

Artikel 19  Klachtenregeling 

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven (schriftelijk) worden ingediend bij de ondernemer, tijdig nadat de consument de gebreken heeft ontdekt. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de consument zijn rechten ter zake verliest.
 2. De ondernemer heeft het recht om binnen vier weken na indiening van de klacht, de klacht door een onafhankelijke derde te laten onderzoeken. De consument verleent zijn medewerking.
 3. Klachten betreffende de uitvoering van de werkzaamheden of de levering van de zaken ontslaan de consument niet om de normale zorg in acht te nemen die van hem mag worden verwacht na beëindiging van uitvoering van de werkzaamheden of levering van materialen.
 4. Het niet nakomen van voldoende onderhoud na oplevering, kan ertoe leiden dat de consument zijn rechten ter zake verliest.
 5. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling. 

Artikel 20 - Geschillen 

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de rechter dan wel de Geschillencommissie is bevoegd van geschillen kennis te nemen. 

Artikel 21 - Aanvullende of afwijkende bepalingen 

Individuele afwijkingen moeten schriftelijk dan wel elektronisch tussen de ondernemer en consument worden vastgelegd. 

 1. Alle bedragen en prijzen, genoemd in offertes en overeenkomsten zijn inclusief btw, tenzij anders vermeld.
 2. De tussentijdse prijswijzigingen, die uit de wet voortvloeien, kunnen worden doorberekend aan de consument.
 3. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
 4. Deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 5. De consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 6. Wijzigingen in de overeenkomst worden, wanneer daaruit een hogere prijs zou volgen, als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit een lagere prijs zou volgen als minderwerk. In een offerte met geldigheidstermijn (vaste offerte) is de geldigheidstermijn in de offerte vermeld. Producten moeten binnen deze geldigheidstermijn worden besteld of geleverd. De vrijblijvende offerte heeft geen geldigheidsduur en bevat ‘richtprijzen’. Tussentijdse prijswijzigingen door, kostenverhogende omstandigheden (o.a. grondstofprijzen) zijn toegestaan.
 7. Afspraken of overeenkomsten met niet tot handelen bevoegde medewerkers of onderaannemers van de ondernemer binden de laatste niet, tenzij hij deze schriftelijk dan wel elektronisch heeft bevestigd.